تصمیمی برای برگزاری یا لغو نمایشگاه کتاب نگرفته ایم

رئیس شورای نظارت بر سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: هنوز تصمیمی برای برگزاری یا لغو و یا موکول شدن این رویداد فرهنگی به تاریخ دیگری نگرفته ایم.